GEOPAS s.r.o. - geophysical prospecting and services
Geophysical survey and consulting for engineering geology (for road and rail ways, civil and underground constructions, seismology, etc.), hydrogeology (survey, protection and monitoring of underground water), ecology (survey for waste dumps incl. control and monitoring of plastic liners), corrosion agresivity of soil, ...

GEOPAS s.r.o. - geofyzikálny prieskum a služby
GEOPAS s.r.o. pôsobí v oblasti geofyzikálnych služieb od roku 1991
(ako konzorcium GEOPAS v rokoch 1991 – 1992, od roku 1993 ako GEOPAS s.r.o.)

vykonáva geofyzikálne práce pre potreby geologického prieskumu a ochrany životného prostredia
v rámci:

- inžinierskej geológie

prieskum pre cestné a železničné stavby, vodné diela

prieskum pre zakladanie stavieb

seizmologický prieskum

prieskum zosuvných území

- hydrogeológie

prieskum hydrogeologických štruktúr a vyhľadávanie potenciálnych zvodní

prieskum pre ochranu podzemných vôd

zisťovanie prestupov podzemných vôd do povrchových tokov

- geologického mapovania


- prieskumu pre nerastné suroviny


- enviromentálneho prieskumu

prieskum existujúcich skládok a ich ohraničenie

prieskum pre zistenie prúdenia podzemných vôd pod skládkou

sledovanie homogenity podložia pri výstavbe nových skládok

kontrola a monitoring tesniacich fólií

prieskum starých záťaží

- korózneho prieskumu


GEOPAS s.r.o., Bytčická 16, 010 01 ŽILINA
tel. +421 41 - 7001230, tel/fax +421 41 - 7235993
geopas@geopas.sk